21.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 21.09.2023 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Освобождаване на технически сътрудници и назначаване на нови
 2. Разглеждане на сигнал
 3. Други
18.09.2023

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия- Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.09.2023г. от 17.15 часа в гр.Неделно, общ.Неделино, обл.Смолян, ул. "Александър Стамболийски" 104, ет.5, стая 21 при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на Решение за регистрация на Партия " Съюз на демократичните сили".

2. Вземане на Решение за регистрация на Партия " Има такъв народ".

3. Вземане на Решение за регистрация на Партия " Ние идваме".

4. Вземане на Решение за регистрация на Коалиция " Алтернативата на гражданите".

5. Други

17.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 17.09.2023 г. от 12.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Допълнение към Решение № 26 – МИ/15.09.2023г.
 2. Допълнение към Решение № 29 - МИ/15.09.2023г.
 3. Вземане на Решение за регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“
 4. Вземане на Решение за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
 5. Вземане на Решение за регистрация на ПП „ГЕРБ“
 6. Вземане на Решение за регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
 7. Вземане на Решение за регистрация на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
15.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 15.09.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

Дневен ред за 15.09.2023г.  

 1. Допълнение към Решение № 13 – МИ/13.09.2023г.
 2. Корекция на Решение № 14 - МИ/13.09.2023г.
 3. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Неделино
 4. Определяне съставите на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и разпределението им между партиите и коалициите на територията на община Неделино
 5. Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Неделино в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 6. Регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на община, за кметове на кметства и за общински съветници в община Неделино на 29.10.2023г.
 7. Други

 

12.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 13.09.2023 г. от 09.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.
 2. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в Община Неделино, съгласно Решение №1973-МИ от 10.09.2023 г.;
 3. Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на община Неделино за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Определяне на броя на членовете на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 6. Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 7. Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023
 8. Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 9. Регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
11.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 11.09.2023 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на членове на ОИК - Неделино, имащи право да правят изявления от името на Общинска избирателна комисия – Неделино
 2. Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Общинска избирателна комисия – Неделино.
 3. Назначаване на IT специалист-експерт и технически сътрудници към ОИК-Неделино
 4. Предложение до кмета на община Неделино за определяне възнагражденията на IT експерт и технически сътрудници, подпомагащи дейността на ОИК-Неделино
11.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден,  от 09:30 ч. до 17:30 ч., в сградата на Община Неделино, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ №104, етаж пети, стая № 21.
Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.


Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г. до 17.00 часа


ВАЖНО: Партия и коалиция регистрирани в ЦИК за участие в местните  избори не представят при регистрацията в ОИК удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

11.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:30 ч. до 17:30 ч., в сградата на Община Неделино, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ №104, етаж пети, стая № 21.
Необходимите документи за регистрация на местните коалиции в ОИК, могат да се проверят в т. IV от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

 

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г. до 17.00 часа

 

ВАЖНО: В състава на местна коалиция за участие в местните избори могат да участват само регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Местната коалиция може да носи само наименование или абревиатура на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованието на местната коалиция не може да съдържа други думи различни от името на съставна партия или коалиция, не може да съдържа букви, цифри или други знаци.

За регистрация на местна коалиция за участие в местните избори в ОИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

При регистрация на местните коалиции в ОИК се представя оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка.

Решението за образуване на коалиция се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка партия притежава печат. Ако местна коалиция се образува от партия и коалиция регистрирана в ЦИК и коалицията няма печат, то решението за образуване на местна коалиция се подпечатва само от партията, като в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат. Ако коалицията има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

11.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:30 ч. до 17:30 ч., в сградата на Община Неделино, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ №104, етаж пети, стая № 21.


Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г. до 17.00 часа

 

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

ВАЖНО: Избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на друг инициативен комитет – за кандидат за общински съветник, защото всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет!

Един инициативен комитет може да издигне един независим кандидат за общински съветник.

09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 09.09.2023 г. от 9.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на мястото за обявяване на решенията и съобщенията  относно дейността на ОИК.
 2. Оределяне на членове от ОИК, които да качват и свалят решенията на ОИК на таблото
 3. Маркиране на печата на ОИК.
09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 10.09.2023 г. от 9.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Определяне и назначаване на лица, съгласно Решение № 1954-МИ/03.08.2023г. на ЦИК с цел подпомагане на дейността на ОИК Неделино.
 2. Обявяване на актуален телефон на ОИК-Неделино
 3. Други
още съобщения

Календар

Решения

 • № 58-МИ / 21.09.2023

  относно: Промяна в състава на технически сътрудници към ОИК- Неделино

 • № 57-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на кметство в община Неделино на 29 октомври 2023 г.

 • № 56-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г.

всички решения