Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 136- МИ
Неделино, 23.07.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване на следващия поред в листата за общински съветник.

В ОИК – Неделино е постъпило писмо с  вх.№ 55/22.07.2021г. и изх. № ЦУ01.14051 от 21.07.2021 г. от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София , с което по същество се установява конфликт на интереси по отношение на Стоян Стефанов Беширов, в качеството му на общински съветник и лице, заемащо висша публична длъжност.

С Решение № 8534 от 14.07.2021г., постановено по адм. дело № 2897/2021г. на Върховен административен съд изцяло е потвърдено като законосъобразно Решение № РС-229-14-042 от 26.06.2019г. на КПКОНПИ, с което е установен конфликт на интереси по отношение на лицето Стоян Стефанов Беширов. Решение № 8534 от 14.07.2021г., постановено по адм. дело № 2897/2021г. на Върховен административен съд е окончателно и е в сила от 14.07.2021г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24, чл. 458 ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 30, ал. 4, т. 11 и ал. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 8534 от 14.07.2021 г., постановено по адм. дело № 2897/2021г. на Върховен административен съд, ОИК Неделино

Р Е Ш И:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Стоян Стефанов Беширов, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на Местна коалиция Национален фронт за спасение на България /Обединена социалдемокрация/, с решение № 126 – МИ Неделино от 28.10.2019г.
 2. ОБЕЗСИЛВА и АНУЛИРА издаденото удостоверение № 13/ 28.10.2019г. за избран общински съветник на Стоян Стефанов Беширов, ЕГН: **********.
 3. ОБЯВЯВА за общински съветник в Общински съвет Неделино поставената под № 4 в кандидатската листа на Местна коалиция Национален фронт за спасение на България /Обединена социалдемокрация/ –  Десислава Милкова Хаджиева, ЕГН: **********.
 4. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на избраната за общински съветник Десислава Милкова Хаджиева, ЕГН: **********.
 5. Копие от настоящото решение да се изпрати на Г-н Стоян Стефанов Беширов, Г- жа Десислава Милкова Хаджиева, Общински съвет гр. Неделино и на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за сведение.

 

 

На основание чл. 87, ал. 2 от ИК решението да се обяви незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на информационното табло на ОИК Неделино, намиращо се на входа на община Неделино и да бъде публикувано на интернет страницата на ОИК Неделино.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.

Настоящото решение е прието по Протокол № 37/23.07.2021 г. от заседание на Общинска избирателна комисия – Неделино.

Зам. председател: Сийка Миткова Какалашева

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 23.07.2021 в 14:57 часа

Календар

Решения

 • № 136- МИ / 23.07.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване на следващия поред в листата за общински съветник.

 • № 135-МИ / 23.07.2021

  относно: Разглеждане на писмо от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 • № 134-МИ / 30.12.2019

  относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

всички решения