Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
Неделино, 26.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници за общински съветници, на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. №10/26.10.2019 г. в 13:00 часа на Регистъра на ОИК Неделино за регистрация на застъпници за общински съветници, внесено от Божидар Дуганов – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

Към заявлението са приложени:

 1. Копие на Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява да представлява ПП „ВОЛЯ“ пред ОИК – 1 бр.
 2. Списък с имената и ЕГН на 8/осем/ броя застъпници на хартиен и технически носител в EXCEL формат.
 3. Декларации по Приложение №75-МИ от изборните книжа –8 бр.

 Изпълнени са изискванията на чл. 117, ал. 4 от ИК - Общият брой предложени за регистрация застъпници не надвишава броя на избирателните секции в Община Неделино.

Извършена е проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД, като  са констатирани  несъответствия за 3 лица от представения списък. В законоустановения срок ОИК информира представителя на ПП“ Воля“ за констатираните несъответствия с цел отстраняване. Същите не са отстранени.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117,  ал. 4  и чл. 118, ал. 1 и ал. 2, чл.117, ал 3 и ал. 4 от ИК, Решение № 1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия Неделино

                                                                    Р Е Ш И:

 

 1. Регистрира застъпници за общински съветници на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. както следва:

 

№ по ред

Собствено Бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1.

Сийка Алексиева Чафадарова

**********

2.

Захари Горанов Желязков

**********

3.

Ирена Андреева Стефанова

**********

4.

Стефан Иванов Стоянов

**********

5.

Здравко Райчев Даскалов

**********

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници за общински съветници, на ПП „ВОЛЯ“.

 

РЕШЕНИЕТО, на основание чл.88 от Изборния кодекс, подлежи на оспорване в 3-дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Настоящото решение е прието по протокол № 24 от 26.10.2019г. от заседание на ОИК Неделино.

Издава удостоверения на регистрираните застъпници за общински съветници, на ПП „ВОЛЯ“.

 

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 26.10.2019 в 18:18 часа

Календар

Решения

 • № 134-МИ / 30.12.2019

  относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

 • № 133-МИ / 18.12.2019

  относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

 • № 132-МИ / 26.11.2019

  относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения