Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 13-МИ
Неделино, 11.09.2019

ОТНОСНО: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия - Неделино, област Смолян при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 и т.23, чл.200 и чл.201 от Изборния кодекс и Решение № 849-МИ/28.08.2019г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Неделино

РЕШИ:

 1. Решенията на Общинска избирателна комисия- Неделино, може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на Административен съд Смолян. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
 2. Срокът за обжалване на решенията на Общинска избирателна комисия- Неделино започва да тече не по- късно по ред от обявяване/публикуване на решението чрез поставянето им на таблото за обяви, находящо се на входа на Община Неделино и оповестявато му на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Неделино, на адрес: https://oik2118.cik.bg
 3. Постъпилите в ОИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат във входящия регистър на комисията.
 4. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.
 5. Регистрираните документи се предават на председателя на ОИК, който с резолюция ги разпределя на член на ОИК за доклад на заседание на комисията.
 6. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

6.1 Членът на ОИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва  да  обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

6.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

6.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

6.4. Когато членът на ОИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите членът на ОИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

6.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

6.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 6.3., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

6.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

6.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

6.9. Начинът на взимане и обявяване на решенията на ОИК се определя с решение на ЦИК.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от Общинска избирателна комисия Неделино ред.
 2. След изтичане срока на пълномощията на ОИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.
 3. В ОИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 11.09.2019 в 18:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 134-МИ / 30.12.2019

  относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

 • № 133-МИ / 18.12.2019

  относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

 • № 132-МИ / 26.11.2019

  относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения